Identiteit van de makelaar

Krediet@dvies

Zakenkantoor Zoersel B.V.B.A.

2980 Zoersel, Handelslei 14,
RPR Antwerpen.

Ondernemingsnummer 0479.617.587.

U kunt contact opnemen met Krediet@dvies:

Toezichthoudende overheden

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – NG, Koning Albert II-laan, 16 in 1000 Brussel

Lid van de beroepsvereniging:

Krediet@dvies  is lid van de professionele vereniging van de Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin), Aarlenstraat 82 in 1040 Brussel. Hiermee sluit ze zich aan bij de Gedragscodes van Febelfin beschikbaar op https://febelfin.be/

Bescherming van gegevens (en van de persoonlijke levenssfeer):

Raadpleeg onze privacy charter

 • klant wordt
 • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
 • onze website bezoekt

5. Waarvoor verwerkt Krediet@dvies je persoonsgegevens?

 • Het beheer van uw klantendossier
 • Om met u in contact te treden
 • Voor de toekenning het sluiten, beheren en uitvoeren van kredieten en diensten
 • De voortdurende verbetering van onze diensten en processen
 • De veiligheid van personen en goederen
 • De tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten
 • Het uitwerken van studies, modellen en statistieken
 • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantenrelatie
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 • Het naleven van diverse wettelijke verplichtingen en bepalingen en fiscale verplichtingen
 • Het beantwoorden van gegronde vragen van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • Het vooraf invullen van velden
 • Het vooraf invullen van reeds gekende gegevens, van bestaande klanten die bijkomende producten of diensten aanvragen
 • Direct marketing om u gepersonaliseerde producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn

We zouden we uw klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

 • voor marketingdoeleinden, om uw behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria : leeftijd, plaats, of u eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;
 • om u een krediet toe te kennen/te weigeren op basis van een algoritme. De volgende criteria komen in aanmerking: leeftijd, privé- en beroepssituatie, kenmerken van het krediet en van de verleende waarborgen, historiek van de klantenrelatie en lasten.

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van je persoonsgegevens?

De regelgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft alleen betrekking op fysieke personen en dus niet op bedrijven.

Krediet@dvies verwerkt je persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 • wanneer we je hiervoor toestemming vroegen en je ons die gaf. Deze toestemming kan je steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking
 • we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 • op basis van de rechtsgrond  ‘gerechtvaardigd belang’, waarbij we een zeer grondige afweging maken tussen het belang van Krediet@dvies  en je belang, met inbegrip van de  bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
 • Deze gerechtvaardigde belangen zijn o.a. : de preventie van fraude en misbruik, het beheer van geschillen, de evaluatie van de totale klantrelatie, de marketing en het verbeteren van onze diensten.

7. Aan we mogen je gegevens worden overgedragen?

7.1 Je gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Krediet@dvies  zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

De verwerking van je gegevens door Krediet@dvies  is beperkt tot het mandaat dat je hebt gegeven en met andere woorden tot de onderhandeling van je krediet. Hetzelfde geldt voor je notaris. Je persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die je ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

7.2 Krediet@dvies  en zijn  medewerkers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot je persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van je krediet, en frauderisco’s

7.3 Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan natuurlijke personen of bedrijven die optreden als dienstverlener of onderaannemer voor rekening van de kredietgever, en ook aan andere derde betrokken partijen zoals onze kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caucion s.a. de Seguros y Reaseguros, avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namur (KBO 0661.624.528) die deze gegevens verwerkt om te bepalen of een verzekering kan worden toegestaan, en om in voorkomend geval de verwerking van de gegevens te verzorgen in het kader van haar gereglementeerde activiteit van kredietverzekering. Atradius zal je gegevens bijhouden tot de verjaringstermijn van 10 jaar is verstreken. Tevens kan Atradius je gegevens langer bijhouden, maar enkel voor statistische doeleinden. Voor meer informatie kunt u de Privacy Statement op de website van Atradius raadplegen (https://atradiusicp.com), of contact opnemen met diens DPO (Data Protection Officer), per brief of per e-mail naar dataprotection.icp@ atradius.com.

Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals bij geschillen, onze advocaten. In geval van gebundelde verkoop zullen je gegevens ook doorgespeeld worden aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee we als verzekeringsmakelaar samenwerken. De personen die gemachtigd zijn om je gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

Indien we een beroep doen op een onderneming buiten de Europese Unie, zullen we dat enkel doen als het land in kwestie minstens een zelfde beschermingsniveau heeft als België.

7.4 Voor hypothecaire kredieten zal Krediet@dvies  deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectieve rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten. Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

7.5 Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren, de meldingen aan het ENR-bestand en de gegevens over overeenkomsten m.b.t. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

7.6. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Kredietgevers waarvoor Krediet@dvies  rechtstreeks of onrechtstreeks als kredietbemiddelaar optreedt:

- De verzekeraars waarvoor Krediet@dvies Group als verzekeringsbemiddelaar optreedt:

8. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

8.1. UW RECHTEN

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u uitsluitsel krijgt over de al dan niet verwerking van uw persoonsgegevens en inzage krijgt via een globaal overzicht.

U hebt recht op het corrigeren en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, of wil u ze laten verwijderen, dan kan je ze laten wijzigen, aanvullen of, indien de wet dit toestaat, laten wissen.

In bepaalde gevallen hebt u eveneens het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen voor een bepaalde dienstverlening en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie punt 6).

U hebt het recht op overdracht van persoonsgegevens. Bepaalde gegevens die u ons bezorgde mag u onder bepaalde voorwaarden laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf.

U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan op elk moment aangeven dat u niet wil dat we uw gegevens (waaronder ook uw click- en surfgedrag en uw transactiegegevens) verzamelen, bewaren en verwerken voor directe marketingdoeleinden. U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

U hebt het recht om u te verzetten tegen een volledig automatische individuele besluitvorming. Onze medewerkers onderzoeken in principe alle kredietaanvragen. Uw consumentenkrediet kan echter worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zal daarvan in kennis worden gesteld en u zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, uw standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

8.2. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Gelieve uw verzoek te preciseren aan Krediet@dvies  per brief naar Krediet@dvies Handelslei 14, 2980 Zoersel, of per e-mail naar francois@zakenkantoorzoersel.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

8.3. RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Als de eerder vermelde aanspreekpunten onvoldoende antwoord bieden, dan is Data Protection Officer (“DPO”, verantwoordelijke voor gegevensbescherming) door hem aan te schrijven op het volgende adres: Krediet@dvies, ter attentie van de DPO, François Delhaye,  – Handelslei 14– 2980 Zoersel of door een mail te sturen naar francois@zakenkantoorzoersel.be.
Gaat u niet akkoord met het standpunt van Krediet@dvies? Neem dan contact op met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 – 1000 Brussel.

9. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de anti-wit-was-wet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen je gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na je kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

10. Wat gebeurt er bij een eventuele wijziging van het Privacybeleid?

We zullen u informeren over iedere wijziging. Je kunt het Privacybeleid ook altijd raadplegen op de website van Krediet@dvies.

WAAROM KREDIT@DVIES

Onze ervaren medewerkers komen allemaal uit de banksector.

En daar merkten we dat klanten nood hebben aan een persoonlijke, menselijke aanpak. Krediet@dvies steunt daarom iedereen die zich niet geholpen voelt door banken en andere kredietinstellingen.

15

Jaar in dienst

4000+

Tevreden klanten

84%

Goedgekeurd na indiening

Waarom Krediet@dvies

KLANTVERHALEN

Krediet@dvies Review

4.5 / 5

200+ Klantrecensies
Kredietadvies Deurne

DEURNE

Ruggeveldlaan 568
Antwerp 2100

Kredietadvies Antwerpen

ANTWERP

Blancefloerlaan 165
Antwerp 2050

Kredietadvies Hasselt

HASSELT

Zestienbunderstraat 60
Hasselt 3500

Kredietadvies Zoersel

ZOERSEL

Handelslei 14
Zoersel 2980