Neem contact op met ons kantoor

Wij proberen zo goed mogelijk advies te geven. We zijn bereikbaar op telefoonnumer (0)3 – 369 18 15 of u kunt een email sturen naar info@kredietadvies.be.

Echt goed advies kunnen we geven als we tijdens een gesprek uw wensen en mogelijkheden kunnen doornemen. Op de volgende dagen kunt u in een van onze kantoren terecht:

  • maandag
  • dinsdag
  • Woensdag
  • donderdag
  • vrijdag

Veel van onze kantoren zijn doorlopend geopend van 9:00 tot 12:30 uur en op afspraak tot 20.00 uur. We hopen u te ontmoeten.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ook gebruik maken van het formulier hiernaast.

Kredietadvies.be respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt uw persoonsgegevens daarom in overeenstemming met de GDPR Wet van 25 mei 2018.
Persoonlijke identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van via derden verkregen/aangekochte persoonsgegevens.

DOELEINDEN
Uw persoonlijke gegevens kunnen door Kredietadvies.be gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

* het beoordelen van een eventuele kredietaanvraag door Kredietadvies.be en/of door een kredietverstrekker die op dat moment inzage krijgt in uw gegevens;
* het beheer van uw dossier;
* het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Kredietadvies.be;
* het u toesturen van publiciteit;
* het evalueren van de doeltreffendheid van onze website

Kredietadvies.be heeft het recht om de gegevens die verzameld worden met het oog op het afsluiten van een kredietovereenkomst, door te geven aan de kredietverstrekkers voor wie Kredietadvies.be als onafhankelijk kredietmakelaar optreedt.

Kredietadvies.be kan uw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen die contractueel met Kredietadvies.be verbonden zijn voor het uitvoeren van administratieve taken. In geen geval verkoopt Kredietadvies.be uw info aan derden.

EMAIL
Indien u uw e-mailadres opgeeft, kan Kredietadvies.be dit gebruiken om met u te communiceren over een eventuele kredietaanvraag en/of over uw lopende kredieten. Kredietadvies.be stuurt u enkel publiciteit per e-mail indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

RECHT OP VERGETEN
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens bij ons in te zien, op te vragen, te verwijderen of te verplaatsen naar een concurrent. U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen, indien:

  • uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
    • u geen toestemming meer geeft voor verwerking, of bezwaar aantekent;
    • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Indien u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u ons hierover een e-mail sturen inclusief een kopie van uw ID naar info@kredietadvies.be o.v.v. ‘Recht op vergeten’.

COOKIES
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Kredietadvies.be maakt gebruik van:
Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website
Analytische cookies: via onder andere Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan onze website verbeteren. Deze persoonsgegevens zijn geanonimiseerd.
Tracking cookies: Een tracking cookie is een speciaal soort webcookie, die wordt geplaatst om u als bezoeker te identificeren op één of meerdere websites. Aan de hand van de pagina’s die worden bezocht kan kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt, maar valt bijvoorbeeld ook op te maken waarin de bezoeker geïnteresseerd is. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor ‘profiling’ en ‘behavioral targeting’, het tonen van bannerreclame van gerelateerde adverteerders.

Als u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u dit in uw browserinstellingen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een waarschuwing ontvangt voordat er cookies worden geplaatst. Ook is er de mogelijkheid dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen.
Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Realiseert u zich wel dat als u geen cookies toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses.

Hoe u instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

BEVEILIGING
Uw persoonsgegevens worden bij ons goed beschermd. Onze website werkt onder een beveiligde internetverbinding, met een SSL-certificaat. Dit kunt u zien aan ‘HTTPS’ dat voor de url staat. Het aantal personen met toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot strict noodzakelijk.

WIJZIGING PRIVACYBELEID
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Verklaard door:
Zakenkantoor Zoersel bvba
Handelslei 14 – 2980 Zoersel
info@zakenkantoorzoersel.be

Datum: 01.01.2018

Wet op de privacy 08/12/’92
Wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die u zelf invoert in een contact of aanvraagformulier worden bewaard in het bestand van de Kredietadvies.be, waarvan de houder van het bestand zich bevindt te 2980 Zoersel – Handelslei 14 (doel : Kredietverlening en beheer, algemeen klantenbeheer, prospectie en promotie van de financiële producten van Kredietadvies.be waarvan de houder van het bestand zich bevindt te 2980 Zoersel –Handelslei 14 (doel : Kredietverlening en beheer, algemeen klantenbeheer, prospectie en promotie van de financiële producten van Kredietadvies.be).

Verwerking van gegevens
Door het invullen van een contact of aanvraagformulier geeft u toelating tot de informatieverwerking van deze gegevens. Om je te beschermen en ter bestrijding van fraude geef je ook toelating tot eventuele controle van de verstrekte gegevens bij derden, zoals de werkgever of de het sociaal secretariaat.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de :
COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.

Recht van toegang, verbetering of schrapping
De consumenten en zekerheidstellers hebben kosteloos recht van toegang tot de verwerkte gegevens. Ze hebben ook het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren, en het recht toe te zien op de schrapping van gegevens waarvan de verwerking en het behoud wettelijk verboden zijn. Zij hebben tot slot het recht om het gebruik van hen betreffende persoonsgegevens die, rekening houdend met de verwerking, als onvolledig of irrelevant beschouwd worden, te verbieden. Wanneer zij hun rechten wensen uit te oefenen, moeten zij daartoe een brief, vergezeld van een recto/verso kopie van hun identiteitskaart richten aan de houder van het desbetreffende bestand of zich persoonlijk bij de houder aanbieden. De consumenten en zekerheidstellers kunnen zich bij het tekenen van een contract kosteloos verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing.

Onze gegevens:
Zakenkantoor Zoersel bvba
Handelslei 14 – 2980 Zoersel
info@zakenkantoorzoersel.be
RPR Antwerpen – FSMA 061135
Ondernemingsnummer 0479.617.587